СПИСЪК

на допуснатите до втория етап на подбора кандидати за длъжността „Кариерен консултант” в  Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране-София Комисията, определена със Заповед № 20/08.10.2019 г. на директора на ЦПЛР – КОК-София, се събра в пълен състав и след проверка на постъпилата документация, по отношение  наличието на необходимите документи, реши…