СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „Кариерен консултант”,  Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране-София Комисията, определена със Заповед № 20/08.10.2019 г. на директора на ЦПЛР – КОК-София, се събра в пълен състав и извърши преценка на допуснатите до втория етап от подбора кандидати за заемане на длъжността „Кариерен консултант” в  ЦПЛР – КОК –…