СПИСЪК
на допуснатите до втория етап на подбора кандидати за длъжността „Кариерен консултант”

Комисията, определена със Заповед № 32/25.07.2022 г. на директора на ЦПЛР-КОК – София, се събра в пълен състав и след проверка на постъпилата документация, по отношение на съответствието й с изискванията за съответната длъжност и наличието на необходимите документи, реши да допусне до втория етап на подбора – събеседване/интервю следните кандидати за заемане на  длъжността…