Списък на одобрените кандидати за длъжността „Кариерен консултант”,  

Справочник за кандидатстване след 7 клас през 2023г. в гр.София (предварителна информация)

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В 8 КЛАС ПРЕЗ 2023г. Приложение №1 План-прием в 8 кл. и приемен бал за 2022-23г. в ПРОФИЛИРАНИ паралелки Приложение №2 План-прием в 8 кл. и приемен бал за 2022-23г. в ПРОФЕСИОНАЛНИ паралелки Приложение №3 План-прием в 8 кл. и приемен бал за 2022-23г. – БАЗА ДАННИ…

СПИСЪК
на допуснатите до втория етап на подбора кандидати за длъжността „Кариерен консултант”

Комисията, определена със Заповед № 32/25.07.2022 г. на директора на ЦПЛР-КОК – София, се събра в пълен състав и след проверка на постъпилата документация, по отношение на съответствието й с изискванията за съответната длъжност и наличието на необходимите документи, реши да допусне до втория етап на подбора – събеседване/интервю следните кандидати за заемане на  длъжността…

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявявам процедура за подбор по документи за длъжността „Кариерен консултант“ в   ЦПЛР–КОК-София по чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда със седалище гр. София както следва: Седалище/ Град Длъжност в ЦПЛР-КОК-София Брой работни места София Кариерен консултант          5                         І. Минимални и специфични изисквания…

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявявам процедура за подбор по документи за длъжността „Гл. счетоводител“ в   ЦПЛР–КОК-София по чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от Кодекса на труда със седалище гр. София както следва: Седалище/ Град Длъжност в ЦПЛР-КОК-София Брой работни места София Гл. счетоводител 1 І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Образование –…