Организация и провежданеОсновните форми и начини за реализация на Програмата включва:

  • Часа на класа;
  • Учебните часове (чрез предметите, които обхващат теми свързани с професионалното развитие и избора на кариера);
  • Часовете за допълнителна и разширена подготовка;
  • Извънкласни и училищни дейности (клуб Кариера, училищни форуми, създаване на учебно-тренировъчни фирми, ателиета и др.);
  • Консултации и дейности по интереси в условия на целодневна организация на обучение;
  • Работа по проекти и др.

Системата от форми за кариерно ориентиране, както и образователната среда, в която те се реализират, е отворена и се допълва и развива от училището и неговата общност, така че да отразява спецификата на профила, натрупания опит, традициите и възможностите в конкретния образователен и социален контекст.

Програмата предлага органиграма и описание на ролите и функциите на всички участници в процеса на кариерно ориентиране на учениците в училище. Разписани са свързващите функции на клуб Кариера в изпълнението на дейностите.