Прогимназиален етапОбща информация

Прогимназиалният етап се характеризира със:

 • Задълбочаване на знанията за различни професии
 • Нарастващ стремеж към себепознание и търсене на съответствие между индивидуални интереси, способности и нагласи и характеристиките на различни професии.
 • Подготовка на седмокласниците за преход към гимназиален етап  и избор на образователна /професионална пътека.

Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците в прогимназиален етап:

 • Разбиране на необходимостта от учене за постигане на житейски успех и пълноценна професионална реализация;
 • Осъзнаване на собствени силните страни и областите за развитие;
 • Развитие на социални умения и личностни качества;
 • Апробиране на модели и стратегии за вземане на решение.

Цели и задачи на кариерното ориентиране в прогимназиален етап:

Цели:

 • Да осигури възможности на учениците за опознаване на професиите;
 • Да улесни процеса на себепознание (силни страни, интереси, потребности);
 • Да подпомогне информирания и осъзнат образователен избор след VII клас.

Задачи:

 • Обогатяване и задълбочаване на познанията за различни професии;
 • Запознаване с възможностите за образование и кариера;
 • Подпомагане формирането на адекватната самооценка;
 • Формиране на  ключови преносими умения: за учене и организация на времето, ефективно междуличностно взаимодействие, проучване и оценка на възможности, вземане на решение.

Очаквани резултати:

 • Разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията за овладяването;
 • Информираност за възможностите за по-нататъшно образование;
 • Изградена представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания;
 • Умения за избор между различни алтернативи, съобразени със собствените предпочитания.

 

Методически насоки

Акцент в работата по кариерно ориентиране в прогимназиален етап е създаване на адекватна самооценка, разширяване на познанията за професиите, информиране за възможностите и подпомагане на образователния избор чрез обективна съпоставка между желания и ресурси; създаване на умения за ефективно междуличностно взаимодействие, организация на времето и др. Използват се сюжетно-ролеви игри, обсъждане на казуси и филми, групови задачи за развитие на социални умения. Самопознанието се развива чрез интерактивни упражнения, въпросници за самооценка, упражнения за самонаблюдение и обратна връзка. В процеса на индивидуално консултиране се работи за установяването на интереси, умения, цели, възможности и ресурси; създаване на положителна самооценка и вдъхване на увереност; формулиране на цели и изграждане на личен план за образователно и кариерно развитие. Организират се извънкласни дейности като посещения на работни места, дни на отворени врати в училища и образователни форуми и др.

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда

 • Професиографски екскурзии;
 • Гостуване на родители/ кариерни говорители в училище;
 • Ученически проекти и проучвания, свързани с различни професии,
 • Дни на отворени врати в профилирани и професионални гимназии;
 • Панорама на професиите и училищата;
 • Форум „Гордея се с труда на моите родители“;
 • Регионален празник на професиите „Знам и мога“,;
 • Междуучилищни състезания и форуми „Мечтая да стана“;
 • Информационни семинари за седмокласници и техните родители;
 • Информационнотърсеща система в Националния портал за кариерно ориентиране;
 • Ученическо портфолио и др.

Заключително събитие в края на прогимназиален етап – Форум „Моето бъдеще”:
Примерни дейности:

 • Ден на професиите и талантите;
 • Ден на отворените врати на училището;
 • Изложба на ученически проекти, свързани с различни професии;
 • Викторина на професиите/ състезание за родители и ученици;
 • Регионален празник на професиите „Знам и мога“;
 • Игра „Парти“;
 • Изложение „Гордея се с труда на моите родители“;
 • Гостуване на кариерни говорители;
 • Групови семинари по ориентиране и вземане на решение.