ПРОГРАМАТА

Програмата за кариерно ориентиране в училище помага на учениците да опознаят по-добре собствената си личност и света на труда, да изградят умения за вземане на решения и осъществяване на преход от училище към професионалния живот.

ЕКИПИ

Програмата е предназначена за училищни екипи – директори, педагогически съветници и специалисти, класни ръководители, психолози и кариерни консултанти – които искат да помогнат на учениците да се подготвят за пълноценна реализация.

ПОДКРЕПА

Програмата се основава на специфичните нужди на учениците от подкрепа за кариерно развитие в различните образователни етапи – начален, прогимназиален и гимназиален – и предлага методически насоки, препоръчителни теми и инструменти за приложението им.

Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София (ЦПЛР – КОК – София)

След успешното приключване на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от МОН в периода 2012-2017 г., с финансовата подкрепа  на ОП „РЧР” и ОП „НОИР”, от 2018 година към Столична община функционира нова институция в системата на средното образование –  самостоятелен общински Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София (ЦПЛР – КОК – София).

Центърът е създаден в изпълнение на разпоредбите на ЗПУО при условията на съфинансиране от МОН и Столична община и продължава работата на Центровете за кариерно ориентиране на София – град и София – регион. ЦПЛР – КОК – София е единственият център, който осъществява обучение по кариерно ориентиране на територията на две административни области.

Във връзка с чл. 178, ал. 1, т. 6 и чл. 180 и за успешното изпълнение на дейностите, всяко училище следва да заложи теми по кариерно ориентиране и да осигури реализирането им в часа на класа или в изнесен блок. Целевата група са ученици от I-XII клас, като фокусът на вниманието е насочено към учениците от VII и XI/XII класове, които са изправени пред избор на образование или професия, при преход към следваща образователна степен или преход от образование към пазара на труда.

 

ИНФОРМАЦИОННИ, МЕТОДИЧЕСКИ И ДИАГНОСТИЧНИ РЕСУРСИ

за провеждане на държавна политика по кариерно ориентиране в училищното образование:

  • Програма за обучение по кариерно ориентиране
  • Национален портал за кариерно ориентиране на учениците (orientirane.mon.bg)
  • Тематични филми за кариерно ориентиране на учениците
  • Интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на учениците от V до XII клас
  • Информационно-търсеща система за кариерно ориентиране на учениците
  • Наръчник на кариерния консултант
  • Каталожни брошури на професиите
  • Насоки за организиране на училищни форуми по кариерно ориентиране

 

Провеждането на групово обучение по кариерно ориентиране в училище се осъществява след предварително съгласуване между директора на училището, или упълномощено от него лице и директора на центъра или кариерния консултант, като инициативата може бъде и от двете страни.

Центърът разполага със съвременно оборудвана за обучение и консултиране база, намираща се на адрес: София, ул. „Клисура 16“ (в сградата на 24 СУ ПЕЙО К. ЯВОРОВ). Базата е на разположение за индивидуална и групова работа с ученици, родители и учители.

5 основни причини да работите с нас

Обучение

Съвременни методи на обучение

Материално-техническа база

Добра материално-техническа база за провеждане на тренинги, обучения и консултации

Безплатно

Услугите в ЦПЛР-КОК са безплатни за учениците и техните родители

Резултати

Подобрени възможности за бъдещо развитие
Съвременни методи на обучение;
Добра материално-техническа база за провеждане на тренинги, обучения и консултации;
Услугите в ЦПЛР-КОК са безплатни за учениците и техните родители;
Подобрени възможности за бъдещо развитие.

Блог статии

Галерия

Разгледайте галерията ни. Усетете реалната ни работна атмосфера.