Профилирано образование

Гимназиален етапПрофилираната подготовка в рамките на гимназиалната степен осигурява старт в кариерата чрез изграждане на компетентности в избрания профил. Тя е основа за продължаване на образованието във висше училище, като спецификата на всеки профил задава възможна посока за кариерно планиране и развитие. По тази причина през последните десетилетия успоредно с интереса към висше образование е налице и тенденция за насочване на учениците към профилирано образование и особено към чуждоезиковия, технологичния и природоматематическия профил. Това отговаря и на нарастващите нужди на националната икономика от специалисти, които притежават високо ниво на междукултурни, дигитални, предприемачески и научно-технически компетентности.

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (VIII-X клас)

Специфични потребности от кариерно ориентиране:

 • Идентифициране на интересите в определени професионални области;
 • Информация за възможностите, които избраният профил предоставя за продължаване на обучението в следващия гимназиален етап;
 • Развиване на ключови умения за управление на кариерното развитие: себепознание, планиране, определяне на цели и вземане на решения.
 • Формиране на умения и готовност за вземане на решение.

Цели и задачи на кариерното ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X клас) – профилирано образование:

Цел:

 • Подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на информирано решение и развитието на кариерни умения.

Задачи:

 • Формиране на умения за кариерно планиране, способност за ценностни избори и кариерно планиране съобразно актуалната ситуация на пазара на труда;
 • Осъзнаване на необходимостта от от формиране на преносими, широко приложими умения.

Очаквани резултати:

 • Повишена инициатива и отговорност за осъществяване на осъзнат и информирания избор;
 • Подобрени умения за кариерно планиране и себереализация;
 • Адекватна самооценка на съответствие интереси-способности.

 

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (XI-XII клас)
Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците:

 • Реализиране на личния план за успешен преход от гимназиален етап към пазара на труда или продължаване на образованието;
 • Задълбочена информация за актуалното състояние на пазара на труда;
 • Развитие на преносими умения – междуличностни, организационни, готовност за учене и развитие и др.;
 • Умения за управление на кариерата.

Цели и задачи на кариерното ориентиране

Цел:

 • Подготовка на учениците за реализация на пазара на труда и/или за продължаване на образованието във висше училище.

Задачи:

 • Изграждане на умения за заетост;
 • Формиране на умения за планиране и управление на кариерата.

Очаквани резултати:

 • Изготвен конкретен план за кариерно развитие след XII клас;
 • Придобити умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели;
 • Придобити умения за себереализация на пазара на труда.

Профилираната подготовка в рамките на гимназиалната степен осигурява старт в кариерата чрез изграждане на компетентности в избрания профил. Тя е основа за продължаване на образованието във висше училище, като спецификата на всеки профил задава възможна посока за кариерно планиране и развитие. По тази причина през последните десетилетия успоредно с интереса към висше образование е налице и тенденция за насочване на учениците към профилирано образование и особено към чуждоезиковия, технологичния и природоматематическия профил. Това отговаря и на нарастващите нужди на националната икономика от специалисти, които притежават високо ниво на междукултурни, дигитални, предприемачески и научно-технически компетентности.

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (VIII-X клас)

Специфични потребности от кариерно ориентиране:

 • Идентифициране на интересите в определени професионални области;
 • Информация за възможностите, които избраният профил предоставя за продължаване на обучението в следващия гимназиален етап;
 • Развиване на ключови умения за управление на кариерното развитие: себепознание, планиране, определяне на цели и вземане на решения.
 • Формиране на умения и готовност за вземане на решение.

Цели и задачи на кариерното ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X клас) – профилирано образование:

Цел:

 • Подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на информирано решение и развитието на кариерни умения.

Задачи:

 • Формиране на умения за кариерно планиране, способност за ценностни избори и кариерно планиране съобразно актуалната ситуация на пазара на труда;
 • Осъзнаване на необходимостта от от формиране на преносими, широко приложими умения.

Очаквани резултати:

 • Повишена инициатива и отговорност за осъществяване на осъзнат и информирания избор;
 • Подобрени умения за кариерно планиране и себереализация;
 • Адекватна самооценка на съответствие интереси-способности.

 

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (XI-XII клас)
Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците:

 • Реализиране на личния план за успешен преход от гимназиален етап към пазара на труда или продължаване на образованието;
 • Задълбочена информация за актуалното състояние на пазара на труда;
 • Развитие на преносими умения – междуличностни, организационни, готовност за учене и развитие и др.;
 • Умения за управление на кариерата.

Цели и задачи на кариерното ориентиране

Цел:

 • Подготовка на учениците за реализация на пазара на труда и/или за продължаване на образованието във висше училище.

Задачи:

 • Изграждане на умения за заетост;
 • Формиране на умения за планиране и управление на кариерата.

Очаквани резултати:

 • Изготвен конкретен план за кариерно развитие след XII клас;
 • Придобити умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели;
 • Придобити умения за себереализация на пазара на труда.

Професионално образование

В рамките на професионалното образование и  обучение учениците придобиват професионална квалификация и получават възможности за реализация на пазара на труда.
Водеща задача на кариерното ориентиране е да отговори на потребността от изграждане и разбиране на връзката между изучаваната професия, необходимите умения и възможностите за реализация. Интересът и активното участие на работодателите в процеса на професионално образование и обучение дават възможност и за различни практически ориентирани и атрактивни за учениците форми на кариерно ориентиране, както и за предоставяне на актуална информация, обратна връзка и полезни насоки за професионалното развитие.
Кариерното ориентиране на учениците в професионалните гимназии включва и апробиране на направения избор, изграждане на кариерни умения и подготовка за прехода към пазара на труда или към висше образование.

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (VIII-X клас)
Специфични потребности от кариерно ориентиране:

 • Задълбочаване на познанията за възможностите за продължаващо професионално образование и подкрепа за изследване на направения професионален избор;
 • Стимулиране на инициативността и увереността на учениците при планиране на професионалното развитие;
 • Очертаване на алтернативите и избор на сценарий след завършване на училище.

Цели и задачи на кариерното ориентиране
Цел:

 • Формиране на умения за планиране и управление на кариерата и подготовка за преход.

Задачи:

 • Придобиване на знания за характера и динамиката на пазара на труда;
 • Усъвършенстване на уменията за самоанализ и обективна самооценка;
 • Изграждане на умения за кариерно планиране;
 • Разбиране на значението на личната инициатива при планиране и преход към продължаване на образованието и/или излизане на пазара на труда.

Очаквани резултати:

 • Разширена информация за професиите и възможностите за реализация;
 • Подобрено самопознание и умения за обективно самонаблюдение и самоанализ;
 • Формирани умения за информиран самостоятелен избор;
 • Изготвен предварителен професионален план за развитие;
 • Изградено разбиране за кариерата като поредица от решения и че промяна е винаги възможна.

 

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (XI-XII клас)
Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците:

 • Вземане на решение за продължаване на образованието или преход към пазара на труда;
 • Подготовка за пазара на труда чрез придобиване на умения за заетост;
 • Запознаване с нуждите на бизнеса от специалисти и изискванията към тях.

Цели и задачи на кариерното ориентиране

Цел:

 • Изграждане на умения за планиране и управление на кариерата.

Задачи:

 • Задълбочаване на информацията за актуалното състояние на пазара на труда;
 • Осигуряване на подкрепа за плавен преход от гимназиален етап към реализация на пазара на труда или продължаване на образованието във висше училище;
 • Насърчаване на самостоятелната инициатива при създаване на образователен и/или професионален маршрут;
 • Организиране на срещи с работодатели, посещения на работни места; стажове, учебни практики и обучение на работното място; осигуряване на възможности за представяне на учениците пред работодатели в състезания по професии, демонстрации, панаири и др.

Очаквани резултати:

 • Усъвършенствани умения за планиране и управление на кариерата;
 • Формулирани ясни ценности, лични приоритети и визия за развитие (краткосрочни и дългосрочни цели);
 • Създаден кариерен план за лично и професионално бъдеще;
 • Способност за прилагане на различни ефективни стратегии за търсене на работа – вкл. създаване на контакти, използване на онлайн пространството за личен маркетинг, умения за самопрезентация.

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (VIII-X клас)
Първи гимназиален етап е определящ по отношение на ключови нагласи за бъдещето – желание за продължаване на образованието или насочване след училище към пазара на труда, както и за формулиране на основни алтернативи (какъв профил/специалности / професионални направления представляват интерес за ученика или към каква професионална реализация ще се насочи).
Дейностите по кариерно ориентиране подпомагат оценката на избраната пътека за развитие и нейната ревизия, когато това е необходимо. Важно е учениците да разберат, че изборът на кариера не е еднократен и окончателен, а непрекъснат процес, съпътстващ развитието на личността.
Ученето чрез преживяване дава възможност на учениците да експериментират и оценят потенциалните кариери, които стоят като алтернатива пред тях. От ключово значение на този етап са:

 • изграждането на умения за заетост и управление на кариерата – включително вземането на решение и изграждането на план за развитие след завършване на средно образование;
 • възможностите за придобиване на първи трудов опит под формата на стаж;
 • осмислянето на този опит и представи чрез саморефлексия, разговори, дискусии, проучвания, създаване на лично портфолио и др.

За учениците, които се колебаят в своя избор, ефективни инструменти за подкрепа са индивидуалните консултации с кариерен консултант (или с педагогически съветник/ психолог в училището) и попълването на въпросник за кариерно ориентиране на портала orientirane.mon.bg.

Форми на връзка с пазара на труда:

 • Проектно-базирана задача „Каталог на професиите в моя град“/ „Професионална карта на региона“;
 • Проектно-базирана задача „Заетост, реализация и заплащане в различните професионални направления“;
 • Междуучилищни конкурси „История на професиите в моя род“; „Какво ще работя“;
 • Форуми с родители: „Професиите в моя род“; „Запознаване с професиите“;
 • Семинар и изложба на ученически  проекти по теми, свързани с кариерата;
 • Обучение с Агенцията по заетостта и работодатели: „Моята първа работа“;
 • Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / работна сянка;
 • Учебни практики/стажове, лятна работа, доброволчество;
 • Проектно-базирано учене; конкурси и състезания по професии по практически казуси, зададени от бизнеса; симулационни / ролеви игри; учебни компании;
 • Дни на отворени врати и представяне на училището пред кандидат-гимназисти; Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите;
 • Посещения на професионални изложения, предприемачески форуми и обучения;
 • Участие във форуми на междуучилищно и регионално ниво;
 • Създаване на ученическо портфолио и др.

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (XI-XII клас)

Дейностите по кариерно ориентиране имат подчертано практично-приложен характер и са ориентирани към изграждане на пряка връзка с пазара на труда – чрез посещения на работни места, срещи с професионалисти, учебна практика, стажове и доброволчество, тренинги за изграждане на умения за заетост и управление на кариерата, решаване на практически казуси и др.
За учениците, които планират да продължат своето образование, от най-голяма полза са дейности като: представяне на рейтинговата система на висшите училища у нас, информиране на възможностите за продължаване на образованието в България и в чужбина, споделяне на опит от бивши и настоящи студенти и посещения в университети.
Учениците в гимназиалните етапи проявяват изявен интерес към груповите упражнения, проекти и обсъждания на казуси. За учениците от XII клас е важно да се предвидят възможности за индивидуални консултации, срещи с работодатели, посещения на кариерни форуми (трудови борси), изложения за образование у нас и в чужбина, както и във висши училища.

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда

 

Втори гимназиален етап: „Подготовка за заетост“
Основни характеристики на етапа: проучване на пазара на труда, умения за търсене и кандидатстване за работа.

Форми на връзка с пазара на труда:

 • Проектно-базирани задачи, насочени към кариерното планиране – „Професионална карта на региона“ (добра практика от Плевен), „Личен бюджет“, в която учениците калкулират каква е цената на живота у нас (в същия или друг град) или в избрана от тях държава, в която биха искали да продължат образованието/кариерата си, като проучат цени на наеми, средни разходи за храна, транспорт, режийни, здравни и социални разходи и др.
 • Среща с работодатели – запознаване с изискванията на пазара на труда, възможности за стаж и работа;
 • Посещение на информационни дни за висшето образование и Дни на кариерата с работодатели;
 • Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / работна сянка;
 • Учебни практики / стажове, лятна работа, доброволчество;
 • Проектно-базирано учене; конкурси и състезания по професии / по практически казуси, зададени от бизнеса; симулационни / ролеви игри; учебни компании;
 • Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите“;
 • Посещения на професионални изложения, предприемачески (startup) форуми и обучения; Дни на отворени врати, организирани от висши училища.
 • Семинар и изложба на ученически  проекти по теми, свързани с кариерата;
 • Участие във Форумите на междуучилищно и регионално ниво, Форум „Трудова борса“ и Кандидатстудентска борса;
 • Създаване на ученическо портфолио и др.

Заключително събитие в края на втори гимназиален етап: Ден на кариерата

 

Събитието има за цел да подпомогне прехода към висше образование и пазара на труда и да създаде възможности за контакт с бъдещи работодатели и университети.
Денят на кариерата може да включва следните събития и дейности:

 • Отборно ученическо състезание „Еврика!“ за новаторски решения по наболели проблеми на общността или по практически казуси и теми, зададени от работодатели и институции;
 • Майсторски класове и работилници за умения, организирани от работодатели;
 • Конкурс за най-оригинално мотивационно писмо;
 • Семинар и изложба на ученически  проекти на теми, свързани с професионалното развитие и бъдещето – например: „Как бих променил света, ако имах 1 милион?“, „Професии на бъдещето“, „Моят проект за света“, „Как си представям идеалната работа“ и др.
 • Обучение „Моята първа работа“ – съвместно с Агенция по заетостта;
 • Гостуване на бивши възпитаници на училището, които са успели в кариерата си. Изключително полезно е и споделянето на опит между връстници, затова могат да бъдат поканени бивши ученици и настоящи студенти – първокурсници, или които учат в чужбина, както и такива, които са избрали да започнат работа или да се занимават с предприемачество.

Денят на кариерата в професионалните гимназии може да бъде комбиниран с други инициативи – например:

 • Състезания по професии / учебни фирми, участие в Панорамата на професионалното образование / демонстрационно шоу / изложение – под формата на състезателни игри, работилници, ревюта, концерти и презентации за гости и връстници учениците демонстрират своите умения в изучаваната професия;
 • Дни на отворени врати и представяне на училището пред кандидат-гимназисти;
 • Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / Работна сянка;
 • Посещения на професионални изложения, предприемачески (startup) форуми и обучения;
 • Дни на отворени врати, организирани от висши училища.
 • Участие във дни на кариерата (трудова борса) и образователни изложения/ кандидатстудентска борса;
 • И др. в зависимост от профила на училището и възможностите за реализация на инициативата.