Начален етапОбща информация

В начален етап учениците:

 • се запознават с различни професии и света на труда;
 • разбират смисъла от това да се трудиш;
 • създават най-ранните си мечти за това с какво искат да се занимават в бъдеще.

Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците в начален етап:

 • Разбиране на мястото на работата в човешкия живот, на необходимостта от труда и на ползата от различните професии;
 • Формиране на умения за учене, на ефективно взаимодействие с околните и за организиране на времето.

Цели на кариерното ориентиране в начален етап:

 • Запознаване на учениците с широк кръг професии;
 • Възпитание в уважение към труда и всички работещи хора;
 • Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с първите мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация.

Задачи:

 • Създаване на основни познания за характеристиките на често срещани професии;
 • Насърчаване на естествената любознателност в опознаването на различни професии и на мечтите за бъдеща реализация;
 • Създаване на възможности за изява на всеки ученик в училище; окуражаване на успехите и талантите;
 • Установяване на възможни пречки за успешната социална интеграция, включително трудности в ученето, които могат да доведат до отпадане от училище.

Очаквани резултати:

 • Придобити знания за различни видове труд и професии, за основните им характеристики и отговорности, за знанията и уменията за тяхното упражняване;
 • Разбиране на връзката учене – умения – успех;
 • Изявени първи професионални интереси и мечти;
 • Изградено уважение към труда и професиите.

Методически насоки

В начален етап дейностите по кариерно ориентиране са насочени към запознаване на учениците със света на труда и различни професии; възпитание в уважение към труда; подкрепа за развитие на личностни и социални умения, за изява на първите мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация. Най-ефективните методи са игри, викторини, състезания, комбинирани с беседи, демонстрации, творчески занимания. Много привлекателни за децата са посещенията на различни работни места и гостуванията на кариерни говорители в училище.

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда

 • Гостуване на родители и кариерни говорители в училище и представяне на професиите им пред учениците;
 • Професиографски екскурзии – посещения на работни места в местни фирми, полиция, пожарна, библиотеки, музеи, културни институции, общини, медии и др.;
 • Проектно базирани задачи и конкурси: проучвания и подготовка на съчинения, постери, колажи, лексикони и др. форми на представяне на професии от ученици;
 • Популяризиране на ученически проекти и резултати от конкурси, състезания, викторини, проучвания и др.
 • Създаване на ученическо портфолио и др.

Заключително събитие в края на начален етап – Ден на професиите:
Примерни дейности:

 • Изложба „Какъв искам да стана?“ със съчинения, снимки, рисунки, колажи, макети и др. проекти, изготвени от учениците;
 • Викторина „Светът на професиите“ с въпроси и задачи, свързани с професиите, съобразени по трудност с нивото на познание и развитие;
 • Гостуване в училище на кариерни говорители / родители, които да разкажат за своята работа;
 • Професиографски екскурзии;
 • Форум „Гордея се с труда на моите родители“;
 • Карнавал на професиите, в който могат да вземат участие учениците от всички класове и др.