Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

ЦПЛР-ЦКО-София стартира работа по проектът “Подкрепа за успех”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЦПЛР-ЦКО-София участва в изпълнение на Дейност 6 от проекта “Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиален етап на образование (от V до VII клас).

Дейностите за кариерно ориентиране на ученици от прогимназиален етап на образование (от V до VII клас) се извършват на два етапа:

1. Групови дейности за запознаване или информиране за професии с първа, втора и трета степен на професионална квалификация от СППОО;
2. Определяне на професионалните интереси на учениците (дейността се провежда индивидуално).

За периода 11.2019 – 06.2022 по Проект “Подкрепа за успех” кариерно ориентиране на ученици от прогимназиален етап на образование (от V до VII клас) е извършено в ……. класа и с ……… ученика са проведени индивидуални дейности за определяне на професионални интереси.

Дейности са проведени в следните училища:

1.

2.

3.