Групова дейност с ученици

Дейностите по кариерно информиране и ориентиране в училищното образование се провеждат от педагогическите съветници в училищата, психолози и сертифицирани кариерни консултанти от центровете за подкрепа на личностното развитие.

 

Методите на работа по време на групови дейности могат да бъдат:

  1. Попълване на тестове за интереси, способности, качества, умения и др., които да подпомогнат процеса на себепознание, който се разгръща по време на последваща индивидуална консултация с даден ученик;
  2. Участие в групови упражнения съгласно основната тема на учебния час по кариерно ориентиране;
  3. Създаване на информационни материали за професиите, които се разглеждат по време на часовете;
  4. Участие на изнесени професиографски екскурзии, организирани от кариерен консултант, при които учениците посещават на място конкретен професионалист и опознават света на професиите „от първо лице“.
професия "пожарникар"

Дейности по кариерно ориентиране се провеждат по време на:

1. Час на класа.
2. Часовете за допълнителна и разширена подготовка.
3. Процеса на изучаването на отделни учебни предмети.
4. Консултации и дейности по интереси в условията на целодневна организация на учебния ден.

Всяка от темите може да изисква различен брой учебни или астрономически часове за нейното реализиране, което се определя от задачите, които трябва да бъдат постигнати, организационната форма за нейното провеждане и възрастта на учениците.

 

Вижте повече за дейностите на кариерните консултанти във всеки един от етапите на образование в училищата:

етап 1
групови дейности
етап 3